Inre scheman

För att nå ett mer varaktigt resultat är det ibland motiverat att fördjupa det psykoterapeutiska arbetet. Terapeuten och klienten kan i detta steg tillsammans närma sig och utforska så kallade inre scheman eller mer djupgående psykiska strukturer.

I denna del av terapin handlar det om att förstå och försöka förändra eller modifiera mer varaktiga mönster, som styr hur personen ser på sig själv och omgivningen. Dessa scheman fungerar som ett ”filter”, som i sin tur påverkar hur man tänker, känner och agerar i olika situationer i vardagen.

En del av schemaarbetet i terapin kan handla om hitta nya för-hållningssätt och beteenden i sina relationer till andra eller att arbeta med besvärande minnen. Inte sällan är det då värdefullt att titta bakåt i sitt liv, ända till det som utspelades under uppväxten. Här har kognitiv- och beteendeinriktad terapi tekniker att erbjuda.

Dessutom kan kognitiv psykoterapi/KBT kombineras med andra ”hjälpmetoder”. Några exempel är visualisering (att i fantasin föreställa sig och träna på att förändra sitt beteende),  avslappningstekniker och medveten närvaro (på engelska mindfulness). Andra möjligheter är att återberätta sin egen livshistoria, rollspel samt övningar för att få kontakt med och modifiera känslor.